Preview

Высшее образование в России (Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia)

Расширенный поиск

К вопросу о неантропоцентристской онтологии образования

https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-146-160

Полный текст:

Аннотация

Этот текст – попытка разработки неантропоцентристской педагогики. В её
рамках развивается тезис о необходимости переосмысления онтологии образования, импли-
цированной антропоцентристским способом мышления о социальном. Посредством обраще-
ния к постгуманизму, исследованиям науки и технологий (STS – science and technology studies),
к акторно-сетевой теории (АNТ) предлагается такой тип мышления об образовательной
онтологии, который позволяет показать относительность, сложность и гибридность акто-
ров, вписанных в самый базовый (и не только) уровень существования образования.

Об авторе

М. Хутораньский
Щецинский университет, Институт педагогики, факультет гуманитарных наук.
Польша

д-р гуман. наук, доцент. 

71-431, Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17.Список литературы

1. Chutorański M, Makowska A. Pedagogika rze¬czy nie(tylko)konsumowanych // Parezja. 2016. № 1 (5). S. 66-78.

2. Chutorański M. Nie(tylko)ludzka pedagogika? // K. Węc, A. Wierciński (red.). Ryzyko jako wa-runek rozwoju. Transformatywne aspekty her-meneutyki edukacji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016. S. 256-271.

3. Chutorański M. Krajowe Ramy Wysokiego Per- formansu? // Studia Pedagogiczne. 2013. LXVI. S. 63-76.

4. Chutorański M. Urządzenie (edukacyjne): sieci, dyskursy, ludzie, nie-ludzie // Teraźniejszość- Człowiek - Edukacja. 2015. № 4 (72). S. 7-21.

5. Olsen B. Kultura materialna po tekście // E. Do-mańska (red.). Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. S. 561-592.

6. Braudel F. Historia i trwanie. Warszawa: Czytel-nik, 1999. 355 s.

7. Brown K. Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016. 600 s.

8. Clark D. Zarazki, geny a cywilizacja. Jak epide¬mie ukształtowały świat w ktyrym żyjemy. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga, 2011. 296 s.

9. Diamond J. Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw. Warszawa: Pruszyński i S-ka, 2012. 424 s.

10. Foltz R. C. Czy przyroda jest sprawcza w zna-czeniu historycznym? Historia świata, historia środowiska oraz to, w jaki sposyb historycy mogą pomyc ocalić Ziemię // E. Domańska (red.). Teo-ria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej hu-manistyki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. S. 555-586.

11. Mumford L. Mit maszyny. T. 1. Technika a roz- wyj człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN, 2012. 496 s.

12. Mumford L. Mit maszyny. T. 2. Pentagon wła¬dzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. 748 s.

13. Aberth J. Spektakle masowej śmierci. Plagi, za-razy, epidemie. Warszawa: Świat Książki, 2012. 336 s.

14. Waal F. De. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? Krakyw: Copernicus Center Press, 2016. 438 s.

15. Baratay Ё. Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wer¬sja historii. Gdańsk: Wydawnictwo w Podwyrku, 2014. 380 s.

16. La Capra D. Powryt do pytania o to, co ludzkie i zwierzęce // E. Domańska (red.) Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Po-znań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. S. 417-474.

17. Bakke M. Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. 270 s.

18. Braidotti R. Po człowieku. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN S.A., 2014. 380 s.

19. Domańska E. Humanistyka nie-antropocen- tryczna a studia nad rzeczami // Kultura Współ-czesna. 2008. № 3. S. 83-87.

20. Haraway D. Manifest Cyborga // Magazyn Sztu¬ki. 1998. № 17. URL: http://magazynsztuki.eu/ old/archiwum/post_modern/postmodern_9.htm

21. Haraway D. When Species Meet. Minneapolis- London: University of Minnesota Press, 2008. 440 p.

22. Latour B. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: UNIVERSITAS, 2010. 448 s.

23. Latour B. Nigdy nie byliśmy nowocześni. War-szawa: Oficyna Wydawnicza, 2011. 204 s.

24. Sulikowski A. Posthumanizm a prawoznawstwo. Opole: Uniwersytet Opolski, 2013. 238 s.

25. Wolfe C. What is Posthumanism? Minneapolis- London: University of Minnesota Press, 2010. 400 p.

26. Harman G. Książę sieci. Bruno Latour i metafi-zyka. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2016. 392 s.

27. Bohme H. Fetyszyzm i kultura. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN, 2012. 494 s.

28. Hacking I. Konstrukcja społeczna „czego”? // E. Bińczyk, A. Derra, J. Grygieńć (red.), Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. S. 11-56.

29. Abriszewski K. Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Krakyw: UNIVERSITAS, 2012. 498 s.

30. Krajewski M. Są w życiu rzeczy... Szkice z so-cjologii przedmiotyw. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2013. 280 s.

31. Latour B. Klucz berliński albo jak robić słowa za pomocą rzeczy // K. Gutfrański, A. Hendriks, I. Moreiry, A. Szyłak, L. Vergary (red.). Mate- rialność, Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, 2012. S. 59-76.

32. Pickering A. Nowe ontologie // E. Bińczyk, A. Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybyr tekstyw, Toruń: Wydawnictwo Nauko¬we Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. S 243-262.

33. Nowak A.W. Myśleć globalnie, badać lokalnie. Tyrania chwili, przemoc strukturalna nowocze¬sny system-świat // Przegląd Kulturoznawczy. 2013. № 2(16). S. 148-166.

34. Latour B. Pasteurization of France. Cambridge- Massachusetts-London: Harvard University Press, 1993. 292 p.

35. Bińczyk E. Obraz, ktyry nas zniewala. Współcze-sne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji. Krakyw: UNIVERSITAS, 2007. 308 s.

36. Nowak A.W. Wyobraźnia ontologiczna. Filo-zoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. 416 s.

37. Abriszewski K. Kulturowe funkcje filozofowa¬nia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoła¬ja Kopernika, 2013. 390 s.

38. Welzer H. Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. 280 s.

39. Klein N. Doktryna szoku. Jak współczesny kapi-talizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Warszawa: Warszawskie Wydawnic¬two Literackie Muza S.A., 2009. 592 s.

40. Law J. Uwagi na temat teorii aktora-sieci: wytwa-rzanie ładu, strategia i heterogeniczność, przeł. K. Abriszewski // E. Bińczyk, A. Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybyr tekstyw, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. S. 215-242.


Просмотров: 79


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN 2072-0459 (Online)